Onze Missie

Het is onze missie dat kinderen en jongeren met een (potentiële) eetstoornis eerder moeten worden herkend, beter worden begrepen en eerder en beter worden behandeld. Dit doen we door een netwerkaanpak waarin we kennis beter leren delen en verder ontwikkelen en beter worden in het herkennen en behandelen van eetstoornissen, ook in combinatie met andere problemen.

Dat kinderen en jongeren kunnen overlijden als gevolg van een eetstoornis, met name anorexia nervosa, is een moeilijk te accepteren waarheid. Sommige kinderen en jongeren zijn met kennis, vaardigheid en soms creativiteit te helpen, maar voor anderen is er nog geen oplossing. Vooral bij kinderen en jongeren is de kans op herstel groot.

Als ouders, leerkrachten, professionals en anderen rondom het kind een eetstoornis vroeg herkennen, kan hij of zij de best werkende behandeling krijgen en wordt een lang ziekteproces voorkomen. Sommigen van hen worden toch heel ziek, en dat zorgt voor het gevoel van machteloosheid en wanhoop, bij henzelf, bij hun naasten en bij behandelaren.

De netwerkaanpak

Daarom is het belangrijk om in actie te komen. K-EET wil met de expertisenetwerken de kennis en kunde van professionals, ouders en ervaringsdeskundigen bundelen, zodat het aanbod aan zorg beter zichtbaar en vindbaar wordt. Om dit landelijk voor elkaar te krijgen willen ze met 7 netwerken het land gaan dekken. Dit is bovenregionaal geregeld, wat betekent dat er meerdere regio’s bij 1 netwerk horen. K-EET is begonnen in het netwerk Noord-Holland en het netwerk Groningen, Friesland en Drenthe.

Kennis verzamelen, delen, verspreiden en beheren over eetstoornissen (al dan niet samen met andere problemen die spelen) staat in de bovenregionale netwerken centraal. De netwerken zetten het kennisverkeer van kinder-en jeugdpsychiatrische ziekenhuizen en academische ziekenhuizen zo goed mogelijk in. Dit geldt ook voor de kennis van centra voor jeugdzorg en orthopedagogische centra en vanuit de eerste lijn en ervaringsdeskundigen.

Binnen de netwerken staat zo goed mogelijk toegang voor kinderen, ouders en poortwachters (op scholen, in huisartspraktijken, bij kinderartsen) tot de kennis en kunde over eetstoornissen krijgen centraal. Dit ook in combinatie met andere psychische problemen. Denk aan kennis over voorlichting en informatie, vroegdetectie, begeleiding, behandeling en nazorg. In iedere regio is een actueel overzicht van het aanbod voor alle professionals beschikbaar.

Andere regio’s kunnen gebruik maken van alles wat er is geleerd in de eerste twee expertisenetwerken. Het uiteindelijke doel van K-EET is om regionale netwerkvorming te versnellen en expertise te bundelen. De regio Noord-Holland doet dit door de samenwerking tussen psychiatrie, psychologie en somatiek voor ernstig zieke kinderen en jongeren met een eetstoornis in combinatie met andere stoornissen. In de regio Groningen/Friesland/Drenthe gebeurt dit door kennisdeling binnen de ambulante zorg te versnellen, en door kinderen en jongeren online te behandelen binnen een regionaal netwerkverband.

Naast de regionale expertisenetwerken wordt voor ernstige gevallen ook landelijk expertise gebundeld en ingezet. Bovenregionale netwerken kunnen – op basis van de best werkzame zorg, van preventie (het voorkomen) tot en met complexe (ingewikkelde) klinische zorg – beoordelen waarin zij zich verder moeten ontwikkelen. Zo ontstaat een fundament van kennis en kunde dat een soepele overgang naar volwassenenzorg beter mogelijk maakt.

Bekijk en lees hier hoe een netwerkaanpak de kennis over de ziekte Parkinson verspreidt.